top of page

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů jsou souborem pravidel a postupů, které určují, jakým způsobem budou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány osobní údaje uživatelů. Tato pravidla jsou v souladu s platnou legislativou a mají za cíl zajistit ochranu osobních údajů uživatelů.

Uživatel potvrzuje, že provozovatel (společnost MUPAX s. r. o.) je oprávněn shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje uživatele v nezbytném rozsahu, jako je jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefon, IP adresa, fotografie včetně citlivých a jiných osobních údajů, které jsou průběžně zpřístupněny uživatelem. Tyto osobní údaje mohou být zpracovávány pro následující účely:

 • plnění povinností vyplývajících ze žádosti nebo smlouvy uzavřené s uživatelem,

 • zasílání obchodních sdělení a dalších informací o podnikání provozovatele elektronickou cestou v souladu s příslušnými předpisy,

 • plnění navazujících smluv, zejména smluv s dalšími dodavateli plnění pro provozovatele,

 • plnění dalších zákonných povinností navazujících na žádost uživatele nebo smlouvu uzavřenou s provozovatelem,

 • k ochraně oprávněných zájmů provozovatele před soudním, správním, nebo jiným řízením.

Provozovatel se zavazuje chránit tyto osobní údaje, zpracovávat je výhradně pro výše uvedené účely a uchovávat je po nezbytnou dobu trvání účelu. Provádění těchto zásad je monitorováno podle zásad GDPR.

Uživatel je řádně poučen o svých právech vůči shromažďování a zpracování jeho osobních údajů, jako je právo požadovat přístup k jeho osobním údajům a jejich opravu, výmaz a/nebo přenositelnost a právo vznést námitku proti zpracování. Tyto práva může uživatel využít prostřednictvím e-mailu na adrese provozovatele ucetni@mupax.cz s vyřízením bezodkladně, ale nejpozději do 30 dnů dle čl. 15 až 23 Nařízení (EU) 2016/679. Uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7). Provozovatel je oprávněn v případě opakovaných a/nebo nedůvodných žádostí účtovat přiměřený poplatek za náklady spojené s vyřízením žádosti.

 

Provozovatelem je společnost MUPAX s. r. o., IČ: 03465284, se sídlem Podkovářská 933/3, 198 00 Praha, zapsané v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 231787.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uživatel zaškrtnutím souhlasu souhlasí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu kontaktních informací jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon a kontaktovat jej za účelem marketingu produktů a služeb, zejména zasíláním sdělení e-mailem, telefonicky a/nebo poštou, kdy může uživatel obdržet různé informace o službách a produktech provozovatele a s ním spolupracujících osob v závislosti na preferencích a projeveném zájmu uživatele o různá témata a akce. Uživatel může svoje preference upravit v rámci uživatelského účtu nebo zasláním e-mailu na adresu ucetni@mupax.cz.

 

Tento souhlas může uživatel kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu ucetni@mupax.cz.

bottom of page